[vc_row][vc_column][vc_column_text]

Disclaimer

Gebruiksvoorwaarden website van Fusion Deals

1. Toepasselijkheid
Deze Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op het gebruik en/of downloaden van informatie – in welke vorm dan ook – van de websites Fusion Deals.

2. Akkoordverklaring
Indien u deze Gebruiksvoorwaarden niet of niet in zijn totaliteit wenst te aanvaarden,
bent u niet gerechtigd website van Fusion Deals te bezoeken en gebruik te maken van deze website.
Indien u gebruik maakt van website van Fusion Deals geeft u daarmee aan onderhavige Gebruiksvoorwaarden te aanvaarden.
Fusion Deals is echter te allen tijde gerechtigd u de toegang tot website van Fusion Deals te ontzeggen.

3.Wijziging
Fusion Deals is te allen tijde gerechtigd de informatie op website Fusiondeals.nl en deze Gebruiksvoorwaarden en de Algemene Voorwaarden te wijzigen.
Fusion deals adviseert u de website en de Gebruiksvoorwaarden en de Algemene Gebruiksvoorwaarden regelmatig te raadplegen.

4. Doel website Fusion deals
website Fusiondeals.nl beoogt de bezoeker informatie te verstrekken over aabiedingen in de breedste zin des woords.
Op de door website Fusion deals aangeboden producten zijn de voorwaarden van website Fusion deals van toepassing.
Op de producten en diensten die in de shop (mede) door partners van website Fusion deals worden aangeboden zijn de Voorwaarden
van de desbetreffende partner meestal aanvullend van toepassing. Bij de bestelling van gecombineerde producten via de website
zijn de voorwaarden van website Fusion Deals respectievelijk van haar partners gecombineerd van toepassing,
naar gelang het door website Fusion deals of haar partner geleverde deel van het pakket. Fusion deals streeft naar een juiste informatievoorziening,
maar garandeert niet dat de geboden informatie correct of altijd actueel is.
Hoewel Fusion deals de informatie op website Fusion deals met uiterste zorg heeft samengesteld en haar uiterste best doet deze informatie zo nauwkeurig,
actueel en volledig mogelijk te houden, kan aan deze informatie geen rechten worden ontleend.

5. Hyperlinks
a. De website van website Fusion deals bevat hyperlinks naar websites van andere partijen.
Indien voor de gelinkte website van die betreffende partij andere gebruiksvoorwaarden gelden,
dan gaan die gebruiksvoorwaarden voor en hebben de onderhavige Gebruiksvoorwaarden een aanvullende werking.

b. Fusion deals kan hyperlinks naar websites van partners van website Fusiondeals.nl en andere derden bevatten.
Deze hyperlinks worden enkel voor het gemak en informatie van u als de gebruiker verstrekt.
Fusion deals is niet verantwoordelijk voor deze websites en het feit dat Fusion deals deze hyperlinks opneemt betekent
niet dat zij de inhoud van die websites goedkeurt.

6. Eigendom
Alle rechten op website Fusion deals en alle informatie op deze website berusten volledig bij Fusion deals , haar partners en adverteerders.
website Fusion deals behoudt alle rechten voor.
Alle informatie – in welke vorm dan ook – wordt beschermd door het auteursrecht, merkenrecht,
handelsnaamrecht of ander intellectuele- of industri?le eigendomsrecht en blijft te allen tijde eigendom van website Fusion deals ,
haar partners en adverteerders. Voor de samenstelling, het uiterlijk en de inhoud van alle pagina’s van website Fusion deals geldt: ? Fusion deals.

7. Informatie
website Fusion deals en de hierin opgenomen informatie wordt geleverd zoals u deze hier aantreft,
zonder enige uitdrukkelijke of ge?mpliceerde garantie. Beweringen en meningen, geuit in de mededelingen op de pagina’s van
website Fusion deals zijn die van de auteur(s) en niet (noodzakelijkerwijs) die van Fusion deals.
Het is niet toegestaan informatie die van website Fusion deals wordt verkregen te wijzigen, kopi?ren, distribueren,
openbaar maken, verbinden met andere websites, aan derden ter beschikking te stellen, dan wel anderszins te gebruiken als vermeld in dit artikel.

8. Gebruiksrecht
website Fusiondeals.nl verleent u als bezoeker het recht om de informatie van de website uitsluitend voor persoonlijke doeleinden te gebruiken.
Het is niet toegestaan website Fusion deals te gebruiken voor onrechtmatige handelingen dan wel handelingen welke op grond van deze Gebruiksvoorwaarden
of de wet niet zijn toegestaan. Het is, met inachtneming van deze Gebruiksvoorwaarden, wel toegestaan de informatie te gebruiken voor
zover dit technisch gezien noodzakelijk is om website Fusion deals te kunnen raadplegen of website Fusion deals in zoekmachines op zoek baar te maken.
Ieder ander gebruik wordt uitdrukkelijk verboden. In het bijzonder is het verboden om Fusion deals te monitoren of te verveelvoudigen.
Dat geldt eveneens voor gegevens en content die door website Fusion deals worden ontsloten.
Bovendien is het verboden website Fusion deals – al dan niet in delen – integraal te downloaden, de verwerkingskracht van de servers van
website Fusion deals voor andere doelen te gebruiken dan hierboven is toegestaan, de Website te overvloeden met elektronische berichtenverkeer
dat bestemd is om de werking te verstoren.

9. Beveiliging
website Fusion deals spant zich in om haar websites of de servers waar haar websites op staan naar de stand van techniek met passende beveiligingsmaatregelen
te beschermen tegen virussen of schadelijke programma’s.

10. Plaatsing berichten
De berichten die de bezoeker van website Fusion deals achterlaat en voor derden te lezen zijn, dienen een duidelijk en aantoonbaar
verband met de inhoud van website Fusion deals te hebben en dienen niet in strijd met de openbare orde of goede zeden te zijn,
niet beledigend of anderszins aanstootgevend voor of onrechtmatig jegens derden te zijn, geen inbreuk te maken op rechten van derden,
geen aanleiding tot strafrechtelijke of civielrechtelijke procedures te kunnen zijn en geen virussen of andere schadelijke bestanden te bevatten.
website Fusion deals staat er op geen enkele wijze voor in dat de voor derden toegankelijke berichten geheim worden gehouden.
Fusion deals is te allen tijde gerechtigd om geplaatste berichten te weigeren, te verwijderen of te wijzigen en/of deze berichten aan
justiti?le overheidsinstanties te verstrekken.

11. Aansprakelijkheid
Fusion deals sluit iedere aansprakelijkheid uit voor alle directe, indirecte en gevolgschade, schade uit welke hoofde dan ook ontstaan,
voortvloeiend uit of verband houdend met het gebruik van website Fusion deals , in het bijzonder als gevolg van het gebruik van de informatie op website
Fusion deals of als gevolg van het zoeken van toegang tot enige andere informatie middels hyperlinks naar derden vanaf website Fusion deals ,
dan wel door de tijdelijke onmogelijkheid om website Fusion deals te kunnen raadplegen, tenzij en voor zover de schade is veroorzaakt door opzet of
bewuste roekeloosheid van website Fusion deals.

12. Conversie
Indien enige bepaling uit deze Gebruiksvoorwaarden nietig, vernietigbaar of anderszins niet afdwingbaar is dan wordt deze bepaling geacht te
zijn vervangen door een wel geldige en afdwingbare bepaling welke de oorspronkelijk intentie van de nietige, vernietigbare of niet-afdwingbare
bepaling zoveel mogelijk benadert. De overige bepalingen blijven onverminderd van kracht.

13. Verkoop producten
Voor de verkoop van producten op website Fusion deals gelden de aldaar genoemde Algemene Voorwaarden.
Onderhavige Gebruiksvoorwaarden zijn voor situaties welke de verkoop van producten betreffen, aanvullend van toepassing.
Bij strijdigheden prevaleren de Algemene Voorwaarden.

14. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
Alle geschillen, inclusief geschillen welke slechts door een partij als zodanig worden beschouwd,
welke op enigerlei wijze verband houden met het gebruik van website Fusion deals worden uitsluitend beheerst door Nederlands recht en zullen bij
uitsluiting worden beslecht door de bevoegde rechter te Breda.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]